ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអតិថិជនដែលបានមកលេង

    នៅឆ្នាំ 2021, 09.14-2021 .09.15, Jordan និងគណៈប្រតិភូអតិថិជនផ្សេងទៀតបានមកសួរសុខទុក្ខនិងសួរសុខទុក្ខជាមួយមនុស្សប្រាំនាក់។អ្នកគ្រប់គ្រង Liu និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធបានស្វាគមន៍គាត់យ៉ាងកក់ក្តៅ។ភាគី​ទាំងពីរ​បាន​ចរចា​ពាណិជ្ជកម្ម និង​សម្រេចបាន​នូវ​គោលបំណង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​។
    អាន​បន្ថែម

ភ្ជាប់

ផ្តល់ឱ្យយើងនូវការស្រែក
ទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពតាមអ៊ីមែល